Oferta edukacyjna

 

„Klub tropiciela Natury”

Zajęcia poświęcone kształtowaniu umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie, rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów, charakterystycznych cech ekosystemów ich przekształceń oraz walorów estetycznych i krajobrazowych,

„Apteka Natury”

Zajęcia dedykowane nabywaniu umiejętności rozpoznawania ziół, poznawaniu ich wpływu na kondycję zdrowotną człowieka oraz ich możliwego zastosowania w życiu codziennym,

„Dary Natury – Las”

Zajęcia poświęcone poznawaniu zasobów ekosystemów leśnych jako źródła pozyskania surowca drzewnego, ziół, grzybów, jagód oraz funkcji pozaprodukcyjnych lasów – wodochronnych, glebochronnych, krajobrazotwórczych, ochrony  bioróżnorodności,

„Dary Natury – Woda”

Zajęcia mające na celu prezentację ichtiofauny województwa podkarpackiego, wymagań środowiskowych wybranych gatunków ryb, zagrożeń ekosystemów wodnych i ich znaczenia w gospodarce człowieka,

„Dary Natury – Pole”

Kameralne i terenowe zajęcia mające na celu prezentację funkcjonowania gospodarstw rolnych zlokalizowanych na obszarach Natura 2000, specyfiki ich działalności uwzględniającej ochronę bioróżnorodności, zasad prowadzenia gospodarstw ekologicznych,

„Natura Natury”

W ramach tych zajęć uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na następujące kluczowe pytania: jaką rolę pełni przyroda dla człowieka, jaką pozycję człowiek w niej zajmuje, czy ochrona przyrody się opłaca czy raczej jest to nieunikniona konieczność,

„Kuchnia Natury”

Zajęcia, w ramach których  uczestnicy zapoznają się z regionalnym dorobkiem kulinarnym oraz będą mieli możliwość nabycia umiejętności przyrządzania regionalnych potraw,

„Ekstremum Natury”

Prezentowane będą techniki przetrwania w naturze – podstawy survivalu.

„Weekend z Naturą”

Sobotnio-niedzielne zajęcia rekreacyjno-sportowe – gry terenowe, treningi biegowe, treningi nornic walking, zawody biegowe.